Hamedan Current Weather(HCW)
سامانه مانیتورینگ آخرین داده های هواشناسی ایستگاه های استان همدان


زمان بر اساس ساعت جهانی UTC می اشد که با ساعت محلی ایران 3.5+ اختلاف دارد و در 6 ماهه اول سال +4.5

لطفا پیشنهادات خود را با ما در میان گذارید hamedan@irimo.ir. | 08132569074
ایستگاه گل تپه و بهار در طرح خودکارسازی ملی قرار گرفته است و داده های آن در سایت auto.irimo.ir قابل مشاهده است
زمان فعلی جهانیUTC:
ایستگاه مورد نظر در سطح استان
ایستگاه: تویسرکان 40886
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Air Temperature
C
-1.85
2019/01/21 18:48:36
ایستگاه: تویسرکان 40886
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
rel. Humidity
%
80.2
2019/01/21 18:48:36
ایستگاه: تویسرکان 40886
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Radiation
w/m2
0
2019/01/21 18:48:36
ایستگاه: تویسرکان 40886
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Soil Temperature 5cm
C
1.63
2019/01/21 18:48:36
ایستگاه: تویسرکان 40886
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Soil Temperature 10cm
C
2.46
2019/01/21 18:48:36
ایستگاه: تویسرکان 40886
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Soil Temperature 20cm
C
3.36
2019/01/21 18:48:36
ایستگاه: تویسرکان 40886
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Wind Speed
m/s
0
2019/01/21 18:48:36
ایستگاه: تویسرکان 40886
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Wind Direction
D
0
2019/01/21 18:48:36
ایستگاه: تویسرکان 40886
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Air Pressure
hPa
822.4
2019/01/21 18:48:36
ایستگاه: تویسرکان 40886
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Soil Temperature 30cm
C
3.64
2019/01/21 18:48:36
ایستگاه: تویسرکان 40886
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Soil Temperature 50cm
C
4.81
2019/01/21 18:48:36
ایستگاه: تویسرکان 40886
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Soil Temperature 100cm
C
7.65
2019/01/21 18:48:36
ایستگاه: تویسرکان 40886
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Rain
mm
0
2019/01/21 18:48:36