Hamedan Current Weather(HCW)
سامانه مانیتورینگ آخرین داده های هواشناسی ایستگاه های استان همدان


زمان بر اساس ساعت جهانی UTC می اشد که با ساعت محلی ایران 3.5+ اختلاف دارد و در 6 ماهه اول سال +4.5

لطفا پیشنهادات خود را با ما در میان گذارید hamedan@irimo.ir. | 08132569074
ایستگاه گل تپه و بهار در طرح خودکارسازی ملی قرار گرفته است و داده های آن در سایت auto.irimo.ir قابل مشاهده است
زمان فعلی جهانیUTC:
ایستگاه مورد نظر در سطح استان
ایستگاه: اسدآباد 99422
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Air Pressure
hPa
0
2018/11/12 04:12:23
ایستگاه: اسدآباد 99422
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Wind Speed
m/s
0
2018/11/12 04:11:50
ایستگاه: اسدآباد 99422
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Wind Direction
D
0
2018/11/12 04:11:58
ایستگاه: اسدآباد 99422
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Rain
mm
0
2018/11/12 04:12:39
ایستگاه: اسدآباد 99422
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
rel. Humidity
%
0
2018/11/12 04:12:16
ایستگاه: اسدآباد 99422
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Air Temperature
C
0
2018/11/12 04:12:07
ایستگاه: اسدآباد 99422
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Soil Temperature 30cm
C
0
2018/11/10 04:18:53
ایستگاه: اسدآباد 99422
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Soil Temperature 20cm
C
0
2018/11/10 04:18:34
ایستگاه: اسدآباد 99422
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Soil Temperature 10cm
C
0
2018/11/10 04:18:07
ایستگاه: اسدآباد 99422
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Soil Temperature 5cm
C
0
2018/11/10 04:17:52
ایستگاه: اسدآباد 99422
سنسور
واحد
مقدار
آخرین بروزرسانی
Radiation
w/m2
0
2018/11/12 04:12:31